"Come see the 'Kiwi's'!" "Come see the 'Kiwi's" "Come see the 'Kiwi's'!"